2.5.11

Batak ,

jangan marah orang lain bila apa yang kau harap tak dapat.
siapa suruh kau buat harapan tinggi sangat.
siapa suruh kau buat harapan tinggi sangat.

jangan marah orang lain bila apa yang kau nak tak dapat.
siapa suruh kau berharap.
siapa suruh kau beharap.